Jesteś tutaj

Projekty Unijne

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Gronkowie doskonalą kompetencje językowe, metodyczne i kulturowe na kursach w Wielkiej Brytanii, Portugalii i na Malcie

Malta2.jpg
W związku z realizowanym od 1 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Gronkowie projektem „Bliżej Europy” współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, 9 nauczycieli wzięło udział w wakacje w różnych formach doskonalenia zawodowego za granicą

Program Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Szlembarku

Od 1 listopada 2021 r. Szkoła Podstawowa w Szlembarku realizuje projekt:

,,Partnerstwa współpracy” z Programu Erasmus+2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym koordynatorem projektu jest Osnowna Skola Barilović z Chorwacji, a partnerami Zakladna Skola Slapanice z Czech oraz Szkoła Podstawowa w Szlembarku.
W projekcie wezmą udział uczniowie w wieku 10-12 lat, którzy przez okres trwania projektu będą uczyć się matematyki w języku angielskim w grupach międzynarodowych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała

W 2018 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna

 

Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce-Klikuszowa – etap I


W Klikuszowej powstanie Centrum Narciarstwa Biegowego. Gmina pozyskała 2 dotacje na budowę ośrodka w łącznej wysokości ponad 6 mln zł, jedną a Ministerstwa Sportu (4mln zł).

Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOK" w miejscowości Łopuszna

W lipcu 2018 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt.  „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOK" w miejscowości Łopuszna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

Czemu realizowaliśmy projekt?

Fundusze europejskie w Szkole Podstawowej w Szlembarku


Od 2 września 2019 r. Szkoła Podstawowa w Szlembarku realizuje projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer