Jesteś tutaj

Przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość zabudowana budynkiem starej szkoły położona w Pyzówce przy ulicy Podhalańskiej 3 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1005/5 o powierzchni 0,1169ha.

RGN -7224/28/07

Nowy Targ dnia 2007-05-10

Wójt Gminy Nowy Targ
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowy Targ

Nieruchomość zabudowana budynkiem starej szkoły położona w Pyzówce przy ulicy Podhalańskiej 3 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1005/5 o powierzchni 0,1169ha dla której jest założona księga wieczysta nr 94 581 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Nieruchomość zabudowa jest położona w terenie na którym obecnie nie ma planu zagospodarowania Na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ działka przedmiotowa leży w terenie korzystnym do zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 111 000,00 zł netto /słownie: sto jedenaście tys./
Wadium wynosi - 20 000,00 zł /słownie: dwadzieścia tys./

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
     Przetarg odbędzie się w dniu 04 lipca 2007 o godzinie 10–tej w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.
     Wadium na w/w nieruchomość należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Nowy Targ w kasie Urzędu Gminy / w godzinach urzędowania/ lub na konto Bank Ochrony Środowiska S.A O/Nowy Targ nr 26 1540 1115 2043 6050 1844 0002 w terminie do dnia 29 czerwca 2007 roku włącznie. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę dokonania przelewu. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podany numer konta. Warunkiem przystapienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
Osoba ustalona jako nabywca, która nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy NowyTarg ul. Bulwarowa 9. Wydział Gospodarki Nieruchomościami pokój 4 tel. /018 26 640 11 wew. 104/

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer